Universell utforming for læring i høyere utdanning – hvordan komme videre?

Eksisterende og fremtidige nettløsninger rettet mot studenter skal være universelt utformet. Kravene i Likestillings- og diskrimineringsloven er klare (Likestillings- og diskrimineringsloven, 2021). Kravene ble endret fra første versjon, til nåværende versjon gjeldende fra 1. januar 2021, da det ikke var tilstrekkelig bindende forpliktelser i universitets- og høyskolenes egne lovverk når det gjelder utforming av IKT (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, 2022).

Gjennom DUoID-prosjektet har vårt kollegium også blitt utfordret på hvordan vi nå kan planlegge for at ikke bare det digitale, men hele det felles læringsuttrykket skal være universelt utformet. Konseptet Universal Design for Learning (UDL) er velkjent innenfor utdanningssektoren internasjonalt og aller mest på grunnskolenivå (Tobin & Behling, 2018). UDL henvender seg mot hele utdanningssituasjonen, hvor både det som blir sagt og gjort i møte med studentene, og alle hjelpemidler og verktøy også skal være tilgjengelig for alle eller flest mulig, uten at enkeltstudenter trenger å spørre om tilrettelegging. UDL har utspring i forståelser av universell utforming /Universal Design knyttet til bygde omgivelser, som jo over tid har vist seg å være en fordel for alle som ferdes, enten det er med rullestol, barnevogn, sykkel eller på annen måte trenger mindre motstand og litt mer plass (Tobin & Behling, 2018).

Gjennom UDL er det selve innholdet i læringen og utviklingen av kunnskap og ferdigheter som er i fokus, noe som har trengt lang tid for å bli tatt videre i høyere utdanning (Tobin & Behling, 2018). For dette gjør seg ikke selv! Selv om digitale løsningene langt på vei er tilgjengelige gjennom ulike funksjonaliteter og forhåndsprogrammeringer, er det i tillegg mange operasjoner og valg som skal gjøres av den enkelte lærer, administrativt eller pedagogisk ansvarlige.

For å komme videre, har vårt kollegium startet en dialog om hvor vi møter utfordringer og hvilke problemstillinger kravet om universell tilgjengelighet skaper, og om hva som skal til for å lykkes. Vi har tro på at det er et godt sted å starte med kollegial utveksling, da hver enkelt vil føle seg litt mindre alene med utfordringene (Levinsson, Langelotz, & Löfsedt, 2021). Vi merker at vi har ulike forutsetninger, og at vi dermed opplever å møte ulik motstand. I denne sammenheng møter vi noen tegn til friksjon, som vi ikke er alene om, der det spørres etter:

  • maler utviklet av institusjonen
  • tid
  • individuelle teknologikompetanse

For ikke å bruke unødvendig tid hver for oss på strukturelle forhold, vil noe av det første være å få redigert organisasjonens maler i tråd med kravene. Det er kjent at UDL kan trenge tenkning på designnivå, ofte utover den enkelte faglærers nåværende kompetansen (Levey, 2021; Tobin & Behling, 2018, p. 5). Mye individuell tid blir spart på den måten. Neste steg tenker vi kan være at ansatte hver for seg og sammen lærer seg bruk av funksjonaliteter i Word, PowerPoint og andre standardverktøy. Mye god selvinstruksjon er tilgjengelig. Det vil likevel ta en god del tid – en tid mange opplever de ikke har innimellom frister for utdanning og forskning. Den individuelle grunnkompetansen innen IKT og data kan også gjøre at enkelte trenger mer tid enn andre til å lære seg redigeringsfunksjoner, og dermed absolutt ikke ser at de kan romme dette innenfor oppsatt arbeidsplan. I DUoID har vi tro på at vi kan komme lengre ved å presentere muligheter og løsninger for hverandre med jevne mellomrom, og på den måten inspireres til et kollektivt løft. Vi er underveis!

Innlegget er skrivet av førstelektor Kjersti Helene Haarr, som er aktiv i DUoID prosjektet.

Referanser:

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. (2022). Universell*. Hentet fra: www.universell.no

Levey, S. (2021). Universal Design for Learning. Journal of education (Boston, Mass.), 2205742110319. doi:10.1177/00220574211031954

Levinsson, M., Langelotz, L., & Löfstedt, M. (2021). Didaktisk dialog i högre utbildning (Upplaga 1. ed.). Lund: Studentlitteratur.

Likestillings- og diskrimineringsloven (2021) Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (LOV-2017-06-16-51). Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51

Tobin, T. J., & Behling, K. T. (2018). Reach Everyone, Teach Everyone : Universal Design for Learning in Higher Education (Vol. First edition). Morgantown [West Virginia]: West Virginia University Press.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *