OM

DUoID

DUoiD står for «Digital, universell og interkulturell didaktikk i Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk» og er et felles prosjekt med Masterprogrammet i Medborgerskap og samhandling (MAMEDBO), VID Sandnes og Masterprogrammet i Interkulturelt Arbeid (MIKA), VID Stavanger.  Målet for DUoID er å skape et digitalt, universelt og interkulturelt utformet emne i Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk, som støtter interaktiv og dypere læring om emnet. Målet er også å møte studenters og arbeidsgiveres behov for fleksibilitet og anvendbar kunnskap i praksis.

Så hva gjemmer seg bak den lange tittelen, og hva handler prosjektet faktisk om? 

Prosjektet ble planlagt under pandemien, en tid når digital undervisning i UH-sektor kom raskt på agendaen. Lærere og studenter strevde (og lærte underveis), og den digitale undervisningen ble satt opp på mer eller mindre gode måter. Det var ofte ikke nok tid til å kvalitetssikre undervisningen før den ble gjennomført. Det var utilstrekkelig fokus på en helhetlig digital, universell og interkulturell didaktikk. 

Digital undervisning angår alle pedagogiske praksiser som jobber for hensiktsmessig formidling av innhold ved hjelp ulike digitale verktøy, og videre refleksjon om teknologi i mellommenneskelige pedagogiske kontekster. 

Universell utforming handler om at utdanningen er utformet på en slik måte at den kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for spesiell tilpassing. 

Interkulturell didaktikk kan beskrives som evnen til å undervise i en kompleks flerkulturell kontekst, og evnen til å utfordre systemiske diskriminerende praksiser. Målet er å skape en felles forståelse mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, samtidig som den enkeltes individualitet blir fremmet. 

I løpet av prosjektet skal det også prøves ut digitale didaktiske innovasjoner. Disse skal kvalitetssikres mot universell og interkulturell utforming. DUoID skal videre sikre høy kompetanse for lærere i digital, universell og interkulturell didaktikk.  

Kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk er nødvendig for forbedret fagutvikling i praksis. Mer konkret ønsker DUoID å stimulere til livslang læring gjennom å sikre at studentene forstår og kan bruke ny forskning i sin rolle som profesjonsutøvere. I tillegg skal DUoID sikre at den pedagogiske gjennomføringen er universelt og interkulturelt utformet. Dette for å muliggjøre optimalt læringsutbytte og inkludering ved økt digitalisering av emner, samt for å gi mulighet til flere nye grupper av studenter til å søke og gjennomføre emnet.   

DUoID har en tredelt prosess. De tre delene skjer til en viss grad parallelt, samtidig som de påvirker hverandre i prosjektets progresjon gjennom kontinuerlig evaluering. De tre delene er: 

  1. Undersøkelse av studentenes behov og ønsker.  
  2. Undersøkelse og utvikling av lærernes ressurser og kompetanse i digital, universell og interkulturell kompetanse.  
  3. Utvikling av emnet og læringsressurser sammen med samarbeidspartnere.  

Samskapningen skjer gjennom referansegruppemøter med profesjonelle, tidligere studenter fra emnet, og nåværende studenter ved emnet, der dialog om nåværende tiltak og fremtidige tiltak drøftes og forbedres før de prøves ut. I samskapningsprosessen sikres det at ulike deltakerperspektiver ivaretas i utviklingsprosjektets faser. 

Endringsarbeid krever tid, og DUoID varer fra august 2021 til juni 2024 for å gi god tid til samskapning, utprøving av tiltak, evaluering, ny gjennomføring og evaluering av tiltak i MAMEDBO og MIKA; dette skjer over flere år. 

DUoID er finansiert av DIKU, utlysning Fleksible utdanningstilbud 2020. I styringsgruppen for DUoID inngår Kristina Areskoug Josefsson (prosjektleder), Kjersti Helene Haarr, Frédérique Brossard Børhaug og Stian Sørlie Eriksen.