Gratulerer med dagen til alle kvinner!

Denne uken feiret vi den årlige internasjonale kvinnedagen. Kvinner verden over må hver dag stå opp for sine (i våre øyne) selvsagte rettigheter. 8. mars er den viktigste dagen i året for å feire kvinners sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske prestasjoner, øke bevisstheten om kvinners rolle, og fremme likestilling mellom kjønnene (FN-sambandet, 2020). Arbeidet for å oppnå et likeverdig og likestilt samfunn fortsetter likevel hver dag.

I regi av DUoID-prosjektet gjennomført ansatte andre del av en undervisningsrekke om universell utforming av Canvas og andre digitale læremidler, nettopp på 8. mars. Prosjektet har til hensikt å styrke kunnskap og ferdigheter i universell utforming av digitale verktøy. Å øke vår kunnskap om universell utforming som strategi er absolutt relevant også med tanke på kvinnedagen, på den måten at det kan åpne for å møte mangfoldet av kvinner som allerede utgjør befolkningen.

I år er likevel oppmerksomhet på teknologi og det digitale særlig relevant, da tema for årets kvinnedag er Innovation and technolocy for gender equality! Dersom kvinner ikke har tilgang og kompetanse, føler seg utrygge på nett m.v., er de ikke i stand til å utvikle de nødvendige ferdigheter for å engasjere seg i det digitale rommet. Det er et stort kjønns-gap når det kommer til digital tilgjengelighet; hele 37 % av verdens kvinner er ikke-digitale, skriver FN-sambandet (2020) på sine hjemmesider. Etter pandemien ser vi også økte forskjeller mellom kjønnene i kvinnenes disfavør, noe som blir særlig tydelig når det kommer til teknologi og digital utdanning (UN Women, 2022).

Digitalisering transformerer både hverdagsliv og samfunnsliv, og spiller en viktigere og viktigere rolle for arbeidslivet spesielt. I studier innenfor helse-/velferdsfeltet utgjør kvinnene mellom 85-90 % av studentene, med en tilsvarende kjønnsfordeling i arbeidslivet som de før eller senere blir del av.  Også innfor helse-/velferdsfeltet skjer det en rivende utvikling i retning teknologisering og digitalisering. I en eller annen form er digitale verktøy bygd inn i enhver arbeidsplass, enten som et hovedløsning eller som en formidler av informasjon og kunnskap (Aagaard og Lund, 2020). For at høyere utdanning skal være inkluderende for mangfoldet i befolkningen trengs det derfor stadig økt oppmerksomhet på hvordan høyere utdanning også tilrettelegger for og øker studenter og ansattes digitale kompetanse.

Universell utforming i det digitale rom er både et nasjonalt og et institusjonelt ansvar. Om den enkelte vitenskapelig og andre ansatte skal bidra til tilgjengelighet bør ikke henge som et personlig valg eller en interesse som den enkelte kan følge opp, dersom hun/han har interesse og anledning. Hver enkelt har et ansvar, men her må alle gode krefter på alle nivå bidra, dersom vi skal oppnå et godt og inkluderende læringsmiljø for et rettferdig og effektivt utdanningssystem (Universell* u.å.)

Aagaard, T. og Lund, A. (2020) Digital Agency in Higher Education. Transforming, Teaching and Learning. Routledge, NY

FN-sambandet (2020) Den internasjonale kvinnedagen https://www.fn.no/om-fn/fn-dager-kalender/kalender/internasjonal-kvinnedag lesedato 06.03.23

UN Women (2022) International Women´s day 2023: “DigitALL: Innovation and technology for gender equality” https://www.unwomen.org/en/news-stories/announcement/2022/12/international-womens-day-2023-digitall-innovation-and-technology-for-gender-equality  lesedato 08.03.23

Universell* (u.å.) HKDir avdeling for universell utforming og læringsmiljø https://www.universell.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *