Forskningsbasert utdanning i bachelorprogram i ergoterapi og fysioterapi – anbefalinger basert på en nylig gjennomført scoping review.

Her formidles funn fra en studie/scoping review gjort ved ulike bachelorprogram. Denne kunnskapen kan samtidig tenkes å være aktuell også ved masterprogram. Blant annet har masterprogrammene medborgerskap og samhandling og MIKA (master i interkulturelt arbeid) gjennom DUoID-prosjektet prøvd ut Journal Clubs for å oppøve forståelse og forskningsferdigheter hos studentene, noe som har gitt gode resultat og gode tilbakemeldinger fra studentene.

I et forskningsbasert læringsmiljø kan studenter utvikle forskningsferdigheter og evne til kritisk tenkning gjennom å utføre forskning og forskningslignende oppgaver (Huet, 2018). Det å inneha forskningsferdigheter er sentralt for profesjonsutøvere innen helsefag, og integrering av forskning i utdanningsprogram kan være en tilnærming til å forbedre en kunnskapsbasert praksis (KBP) blant fremtidige profesjonsutøvere.

 Formålet med scoping reviewen var å identifisere studier som har beskrevet forskningsbasert utdanning innen ergoterapi og fysioterapi bachelorprogram for å dokumentere gjeldende kunnskapsstatus og å kartlegge faktorer som reflekterer og støtter implementering av forskningsbasert utdanning innen disse studieprogrammene. 27 studier ble inkludert og bare et fåtall av de inkluderte studiene hadde undersøkt aspekter av forskningsbasert utdanning. Fire strategier ble identifisert: «studentengasjement i forskning», «forbedring av studieplaner relatert til KBP», «KBP undervisning» og «artikkelseminar», hvor «KBP undervisning» var hyppigst identifisert.

Basert på funn fra de inkluderte studiene anbefales følgende områder vektlagt i bachelorprogram i ergoterapi og fysioterapi:

  • Vektlegging av forskningsmetode er vesentlig for at studenter skal kunne lese og forstå forskningsartikler og som et sentralt fundament i studenters forskningstrening
  • Utvikling av studenters forskningsferdigheter gjennom studentdeltakelse i forskningsprosjekter og ved at studenter selv gjennomfører systematiske oversiktsstudier
  • Journal club er en egnet læringsaktivitet for studenter til å lære forskningsferdigheter
  • Samarbeid med klinisk praksis er sentralt innen bachelorprogram i ergoterapi og fysioterapi når det gjelder studenters bruk av forskning
  • Vitenskapelig ansatte bør basere undervisningen på oppdatert forskning og bevisstheten rundt forskningsbasert utdanning bør styrkes blant vitenskapelig ansatte og studenter

Kunnskapen fra studien kan bidra til å styrke implementeringen av forskningsbasert utdanning i fagplaner og undervisningspraksis innen bachelorprogram i ergoterapi og fysioterapi, med mulig relevans også for andre studieprogram på bachelornivå.

Er du interessert i å lese studien i sin helhet, finner du referansen til artikkelen i fulltekst her: Helgøy, K.V., Bonsaksen, T., Røykenes, K. (2022). Research-based education in undergraduate occupational therapy and physiotherapy education programmes: a scoping review. BMC Medical Education 22,358 (2022), 1-23. https://doi.org/10.1186/s12909-022-03354-2

Referanse

Huet, I. (2018). Research-based education as a model to change the teaching and learning environment in STEM disciplines. European Journal of Engineering Education, 43(5), 725-740. https://doi.org/10.1080/03043797.2017.1415299

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *