Endringsarbeid med fokus på økt læring hos studenter og lærer

Læring fra et endringsarbeid – Erfaringer fra omlegging til litteraturstudier på høyere utdanning

Når vi gjennomfører endringer i utdanning er det viktig å se hvordan endringene fungerer, men også hvilken læring som fremkommer gjennom endringsprosessen. Prosjektet er relevant for DUoID, gjennom beskrivelsen av hvordan evaluering av tiltak er gjennomført, inkludert læring fra prosessen med endringsarbeidet. I DUoID gjennomføres nye tiltak som også skal evalueres kontinuerlig og fremme livslang læring for studentene.

Universitetene og høyskolene skal gi god utdanning som tilfredsstiller fastsatte standarder og krav til kvalitet. Dette innebærer et kontinuerlig forbedringsarbeid (Meld. St. 16 (2016-2017)) og adapsjon av endringer som påvirker utdanningene, som for eksempel innføring av GDPR-regelverket. Det er viktig at universiteter og høyskoler i større grad lykkes med å skape et godt samspill mellom forskning og utdanning, for at disse aktivitetene skal forsterke hverandre (Meld. St. 16 (2016-2017)). I den forbindelse kan litteraturstudier gi en økt kompetanse i å forstå forskning og å systematisere kunnskap fra skriftlige kilder (Thidemann, 2019). Kapasiteten til å forstå og systematisere forskning er vesentlig for eksempel med tanke på utbredelsen av «fake news» og publisering av såkalt forskning i sosiale medier. Ergoterapeuter og vernepleiere skal ha kompetanse i hvordan arbeide evidensbasert. En overordnet målsetting med omlegging til krav om litteraturstudier på de to utdanningene som artikkelen beskriver, er å styrke kunnskapsbasert praksis i utdanningene samt å sikre personvernet. Litteraturstudier innebærer systematisk innhenting, kritisk vurdering og konsis og balansert sammenfatting av eksisterende informasjon (Thidemann, 2019), og innebærer ikke innhentning av nye empiriske data.

Erfaringer fra endringsarbeidet knyttes til planlegging av aktiviteter for studenter og veiledere/faglærere, samt til gjennomføring av flere evalueringer basert på veiledere/faglæreres- og studenters egenrapportering. Evalueringer er gjennomført ved hjelp av nettskjema. Samlet sett viser resultatene flere sammenfall mellom studenter og veilederes erfaringer. Veiledere etterlyser, som studenter, mer omforent veilederpraksis og behov for mer kunnskaper om praktiske valg i arbeidsprosessen med bacheloroppgaven. Alt i alt indikerer både veiledere og studenters egenrapporterte læringsutbytte en positiv opplevelse av gjennomføring av litteraturstudie, samt at gjennomføring av litteraturstudie har vært viktig for utvikling av egne kunnskaper knyttet til forskningsmetode.

Grunnet personvernforordningen (GDPR) er det grunn til å forvente at metodeomlegging til litteraturstudie ved skriving av bacheloroppgaven innen høyere utdanning er kommet for å bli. Ledelsesforankret og mer utdypende informasjon til veiledere om forventninger knyttet til utøvelse av veilederrollen, kan trolig være en erfaring å ta med seg videre til kommende års planlegging av bacheloremnene på utdanningene som undersøkes i denne artikkelen.

Artikkelen (Folkman, Haga og Josefsson, 2022) beskriver læring fra et pedagogisk endringsarbeid på høyere utdanning, ved omlegging til litteraturstudie av bacheloroppgaven, på to utdanninger våren 2021. Hensikten med fagartikkelen er å formidle pedagogiske og didaktiske erfaringer samt kunnskapsutvikling i omleggingsprosessen med relevans for andre utdanninger. I endringsarbeidet som presenteres er både studenters og veiledere/faglæreres læring i fokus, dette for å fremme både bedre utdanningskvalitet og livslang læring med betydning for profesjonell praksis. Artikkelen er akseptert og vil snarlig kunne leses i Nordisk tidsskrift for helseforskning.

Forfattere: Anne Katrine Folkman, Britt Marit Haga, Kristina Areskoug Josefsson

Referanser

Meld. St. 16 (2016–2017). Kultur for kvalitet i høyere utdanning Retrieved from https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/?ch=1

Thidemann, I.-J. (2019). Bacheloroppgaven for sykepleierstudenter : den lille motivasjonsboken i akademisk oppgaveskriving (2. utgave. ed.). Oslo: Universitetsforlaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *